• baglanyşyk (2)
  • sns02
  • sns03
  • sns04
sahypa-banner

Biz hakda

YOMI INTELLIGENT Ylym WE TEHNOLOGI COA LTD

Arzuwy hyjuw bilen kowalamak, demir oňurga bilen söýgi, ýönekeýlik we ygtybarlylyk, müşderiler ilki bilen adamlary ösdürip ýetişdirmek üçin önüm öndürýärler, tizlik bilen täzelik edýärler

Kompaniýanyň tertibi

YOMI kesiji we kebşirleýiş pudagynda öňdebaryjydyr.Baş çärýegimiz Dezhou şäherinde ýerleşýär Jin Jinan we Şanhaýda 2 gözleg we barlag bölümimiz bar.Biz Jinandaky global elektron söwda marketing merkezinden we global kebşirlemek we kesmek üçin ýeke-täk satyn alyş platformasy bolan Günorta Afrikadaky daşary ýurtdaky ammar ammaryndan ybarat.Günorta Afrikada daşary ýurt ammarlaryny döretdik.Bu biziň daşary ýurtdaky ilkinji ammarymyz.Bütin dünýäde has köp ammar dörediler.Ammardan başga-da, zawodymyzda tälim alan ýerli satuwdan soňky hyzmat işgärleri bilen enjamlaşdyrylandyr.

ýokarky zawodyň daşky görnüşi

Bäsdeşlik bahalarynda ýokary hilli önümler bilen toplumlaýyn üpjünçilik zynjyryny gurmagy maksat edinýäris we ýerli we daşary bazarda satuwdan soň doly hyzmat hödürleýäris.Steelhli polat öndürijiler, agyr enjam öndürijiler, kiçi ussahanalar we in engineeringenerçilik kompaniýalary we ş.m.

Uly topar

Düýbi merkezi Dezhou we Jinan şäherinde 500-den gowrak adam işleýär.

Abraýy ýokary

Kompaniýanyň ýöriteleşdirilen önümleri, nebit, himiýa, in engineeringenerçilik, gämi gurluşygy ýaly köp pudakda strategiki hyzmatdaşlara öwrüldi.

Ösen tehnologiýa

Dünýädäki metal turba profilini öndürýän kärhanalary üpjün ediň

kesmek, kebşirlemek, burawlamak, örtmek we beýleki akylly çözgütler bilen toplumlaýyn çözgütler bilen.

Faktlar bilen gürleşiň

Ondan gowrak peýdaly modeller we oýlap tapyş patentleri we "goşa ýumşak kärhana" şahadatnamasyny aldy.

Zähmet eksportyny üpjün edýäris

Hünär ussatlygy we kebşirleýiş inersenerleri bilen, taslamanyň modellenmeginden başlap, çyzgylaryň çuňlaşmagyna, görnüşleriň höwürtgelerine, iş resminamalaryna, kebşirleme kartalaryna, tehniki görkezmelere çenli jikme-jik in engineenerleri jikme-jikleşdirip, doly proses ulgamy döredildi.

Taslamany gaýtadan işlemek hyzmatlaryny edýäris

Kompaniýamyz müşderiler üçin önüm öndürmek, dolandyrmak we beýleki hyzmatlary hödürleýär, AISC, en / BS, JIS we GB standartlaryny durmuşa geçirip biler we ýokary gatly ýaly ýurtda we daşary ýurtlarda köp sanly iri taslamanyň önümçiligine gatnaşdy. binalar, uly göwrümli binalar, ýel energiýasy, köprüler, nebithimiýa, basyş gämileri we ş.m. ýokary hilli abraý gazandy.

merkezi

Özboluşly tehnologiki gyralary bilen, Haibo CNC Europeanewropaly we Amerikaly kärdeşleri bilen bäsdeşlikde öňdebaryjy kompaniýa hökmünde: smoothokary tekiz kesiş tehnologiýasy we Genius awto-fokus lazer kellesi kesiş takyklygyny we önümiň hilini ep-esli ýokarlandyrýar, enjamlarymyzy has kesiş materiallary üçin amatly edýär;çoýun demir düşek ultra ýokary durnuklylygy hödürleýär, ýeňil we çeýe çoýun alýumin şöhlesi has berkligi we süýümliligini hödürleýär;Operasiýa ulgamy, müşderilerimiziň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyryp, ýokary netijeli, ýönekeý we öz içine alýar.Iň ösen tehnologiýa bilen enjamlaşdyrylan “Haibo” kesiji maşynlar dünýäniň her bazaryna iberilýär we müşderileriniň biragyzdan öwgüsini gazandy.Haibo Laser hemişe ösüşiň esasy hereketlendirijisi hökmünde ylmy we tehnologiki täzelikleri kabul etdi.Birnäçe ýyllap çalt ösüşden soň, Haibo garaşsyz intellektual eýeçilik hukuklaryna eýe boldy.

Kompaniýada bar bolan on-dan gowrak tehniki gözleg we dürli önümçilik liniýalary bar.Kyrkdan gowrak enjam.Dizaýn, önümçilik we gözleg we ösüş.Theyllaryň dowamynda her bir ahyrky ulanyja we dünýädäki gymmatly paýlaýjylara ýokary hilli önüm we gowy hyzmat berdik.Biz şu wagta çenli gaty gowy abraýdan peýdalanýarys.

Taslama toparymyz we geçmişdäki üstünliklerimiz we üznüksiz ösüşimiz bilen buýsanýarys, geljekdäki kynçylyklara güýçli itergi berýäris.Daşky gurşawdaky üýtgeşmelere uýgunlaşmak, sortlaryň aýratyn zerurlyklaryny özleşdirmek ukybymyz bar, bäsdeşlik bahasy, ýokary hilli we wagtynda eltip bermek bilen size iň deňsiz-taýsyz maşynlary hödürlemek üçin elimizden gelenini ederis!

Kompaniýanyň medeniýeti

“YOMI” kompaniýanyň aýrylmaz medeni ulgamyna eýedir we “düýşi hyjuw bilen kowmak, demir oňurga bilen söýgi, ýönekeýlik we ygtybarlylyk, müşderiler ilki bilen adamlary ösdürip ýetişdirmek üçin önüm öndürýärler, tizlik bilen täzelenýärler”."Sadalyk, kämillik we tizlik", bu üç söz amallarymyzy öwredýär.Geljegiň nukdaýnazaryndan YOMI her bir işgäre bagt, hyjuw we üstünlik duýgusyny berýär.YOMI-iň yzygiderli we köp basgançakly okuwy, dürli reňkli işgärler bilen bilelikde işgärlere ýokary aýlyk, ýokary öndürijilik we ýokary ukyply höwesli topar döretmegi maksat edinýän öz-özüňi ösdürmek üçin uly mümkinçilikler döredýär.

sergi
footer_left

YOMI hemişe jemgyýetçilik jogapkärçiligi düşünjesine eýerdi - "Jemgyýetden, jemgyýet üçin" we arzuwyny amala aşyrýar - "Söýgi bilen söýgi geçiň, durmuşa durmuş bilen täsir ediň".YOMI köp ýyllaryň dowamynda jemgyýetçilik işlerine oňyn gatnaşdy we "kompaniýanyň raýaty" düşünjesini garyplygy azaltmak, bilim, daşky gurşawy goramak we tehnologiki innowasiýa ýaly ugurlara giňeltdi.