• baglanyşyk (2)
  • sns02
  • sns03
  • sns04
f26d9bed

Adaty plazma kesiji maşynyň näsazlyklary we çözgütleri

1. Plazmany kesýän maşynyň näsazlyklary we çözgütleri

cnc okis ýangyç kesýän maşyn, senagat pudagynda ulanylýan kesiji maşyn.cnc okis ýangyç kesýän maşyn, ulanylanda käbir näsazlyklaryň ýüze çykmagy gutulgysyz, wagtynda çözülmeli.

Näsazlyk hadysasy, cnc oksigel ýangyç kesýän maşynyň sebäbi we çözgüdi:

1. Cnc oksigel ýangyç kesýän maşynyň esasy bölüminiň “tok wyklýuçatelini” açanyňyzdan soň, güýç görkezijisiniň çyrasy ýakylmaýar.

(1) “Kuwwat görkezijisiniň çyrasy” döwüldi: görkezijiniň çyrasyny çalyşyň.

(2) 2A predohranitel döwüldi: predohraniteli çalyşyň.

(3) Üç fazaly 380V naprýa .eniýe girizilmeýär: tok üpjünçiliginde näsazlygyň bardygyny barlaň.

(4) Giriş elektrik üpjünçiliginiň tapgyrlaýyn ýitmegi: Üç fazaly elektrik üpjünçiligini barlamak üçin multimetr ulanyň.

(5) Kuwwat wyklýuçateli döwüldi: wyklýuçateli çalyşyň.

(6) Dolandyryş tagtasy ýa-da öý eýesi zaýalanýar: düýpli abatlamak

 zeper ýetdi1

2. Giriş güýji açylansoň, cnc oksigel ýangyç kesýän maşynyň fanaty aýlanmaýar, ýöne güýç görkezijisiniň çyrasy ýakylýar

(1) Girişiň üç fazaly elektrik üpjünçiliginiň tapgyrlaýyn ýitmegi: Üç fazaly elektrik üpjünçiligini barlamak üçin multimetr ulanyň.

(2) Janköýer pyçaklary keseki zatlar bilen ýapyşýar: keseki zatlar aýrylyp bilner.

(3) Janköýeriň tok wilkasy boş: ony täzeden dakyň.

(4) Janköýeriň gurşun simleri döwüldi: düýpli abatlamak.

(5) Janköýeriň zaýalanmagy: abatlamak ýa-da çalyşmak.

3. Giriş güýji açylansoň, güýç görkezijisiniň çyrasy ýakylýar, fanat kadaly, ýöne cnc oksigel ýangyç kesýän maşynda “gaz synagy” açanyndan soň howa akymy çykmaýar;

(1) Gysylan howa girişi ýok: Howa çeşmesini we howa üpjünçilik turbasyny barlaň.

.

(3) “Synag gazy” wyklýuçateli zaýalanýar: wyklýuçateli çalyşyň.

(4) Esasy dwigateldäki solenoid klapan döwüldi: abatlaň ýa-da çalşyň.

(5) Gaz üpjünçilik turbasyndaky howa syzmagy ýa-da açyk zynjyr: tehniki hyzmat.

zeper ýetdi2 

4. Baş panelde “synag gazy” wyklýuçatelini açyň, howa akymy bar, fakel wyklýuçatelini basyň, enjamyň jogaby ýok

(1) Plazma fakel wyklýuçateli döwüldi ýa-da birleşdiriji sim döwüldi: abatlamak ýa-da çalyşmak.

(2) cnc oksigel ýangyç kesýän maşynyň panelindäki “kesilen” wyklýuçatel döwüldi: abatlamak ýa-da çalyşmak.

(3) cnc oksigel ýangyç kesýän maşynyň esasy dolandyryş tagtasy zaýalanýar: abatlamak ýa-da çalyşmak.

(4) Cnc oksigel ýangyç kesýän maşyn, temperatura we beýleki sebäpler sebäpli gorag ýagdaýynda: temperaturanyň kadaly bolmagyna garaşyň.

(5) Suw ýoly dogry işlemeýär, suw basyşynyň gaty pes bolmagyna sebäp bolýar.Gorag: Suw ýoluny we suw basyş klapanyny barlaň.

(6) hosterine ýetiriji dolandyryş transformatoryna ýa-da degişli zynjyrlara we komponentlere zeper: düýpli abatlamak.

 

5. Aragatnaşyk görnüşini kesip bolýar, emma aragatnaşyk däl görnüşini kesip bolmaz.Geçirilmeýän ýaýy uçgun pürküji burunsyz synap görüň

(1) 15A predohranitel ýadrosy açyk zynjyr: çalyşyň.

(2) Basyşy peseldýän klapana howa basyşy gaty ýokary: basyşy sazlaň.

(3) Fakeliň zeper ýeten bölekleri: barlaň we çalyşyň.

(4) Kesiji fakel çygly we gysylan howadaky çyglylyk gaty ýokary: ony guradyň we suw süzgüç enjamyny goşuň.

(5) Arkanyň pilot çyzygy açyk zynjyr: ony çalyşyň.(6) Zeper ýeten kesiji fakel: ony cnc oksigel ýangyç kesýän maşynda çalşyň.

6. Cnc okis ýangyç kesýän maşynda plazma fakel wyklýuçatelini basyň, burnuňyzda howa akymy bar, ýöne “ýokary derejeli” ýa-da “pes derejeli” kesilip bilinmez

(1) Giriş elektrik üpjünçiliginiň tapgyrlaýyn ýitmegi: düýpli abatlamak.

(2) Howanyň basyşy 0,45Mpa-dan pes: basyşy peseldýän klapanyň basyşyny sazlaň.

(3) Giriş howa akymy gaty az: 0,3m3 / min

(4) Kesilýän ýer siminiň we iş böleginiň arasyndaky erbet aragatnaşyk: Gaýtadan gysyň ýa-da çalşyň.

(5) Elektrod burun ýa-da kesiji fakeldäki beýleki bölekler zaýalanýar: cnc oksigel kesýän maşynyň täze bölekleri bilen çalşyň.

(6) Kesiş usuly nädogry: burun we iş bölegini dogry ýerleşdiriň.

(7) Cnc oksigel ýangyç kesýän maşynyň fakel gurşuny döwüldi: çalyşyň ýa-da gaýtadan birikdiriň.

(8) Öý eýesindäki “uçgun tussag edijileriň” arasyndaky aralyk gaty uly ýa-da gysga aýlawly: aralyk takmynan 0,5 mm bolar.

(9) cnc oksigel ýangyç kesýän maşynyň esasy hereketlendirijisindäki käbir komponentler zaýalanýar, meselem: basyş gözegçiligi we ş.m.

(10) cnc oksigel ýangyç kesýän maşynyň öýündäki dolandyryş tagtasyna zeper: düýpli abatlamak ýa-da çalyşmak.

(11) cnc oksigel ýangyç kesýän maşynyň fakeli zaýalanýar: çalyşyň.

 zeper ýetdi3

2. Cnc oksigel ýangyç kesýän maşynyň tehniki serişdeleri haýsylar?

cnc okis ýangyç kesýän maşyn yzygiderli tehniki hyzmat etmeli.Adatça, cnc oksigel ýangyç kesýän maşynyň hyzmaty üç görnüşe bölünýär: ownuk abatlaýyş, orta abatlaýyş we düýpli abatlaýyş:

1. Ujypsyz abatlaýyş

.

(2) Sowuk suw turbalarynda böwetleri we syzmalary arassalaň.

(3) Howa ulgamyny barlaň we cnc oksigel ýangyç kesýän maşynyň syzdyrylyşyny aýyryň.

2. Aralyk abatlaýyş

(1) cnc oksigel ýangyç kesýän maşynda zeper ýeten elektrik böleklerini çalyşyň.

(2) Howa we suw ulgamlaryndaky garrylyk we zeper ýeten şlanglary çalyşyň.

(3) Kesiji trolleýiň geçiriş ulgamyny arassalaň we barlaň we könelen bölekleri çalşyň.

3. düýpli abatlamak

(1) cnc oksigel ýangyç kesýän maşynyň ähli elektron dolandyryş böleklerini barlaň, köne elektrik böleklerini barlaň we çalşyň.

(2) Suw sowadyjy we howa ulgamyny düýpli abatlamak we zeper ýeten şlangy cnc oksigel ýangyç kesmek maşynyna çalyşmak.

(3) Egzoz ulgamynyň janköýerlerini düýpli abatlamak proseduralaryna laýyklykda düýpli abatlamak.


Iş wagty: Iýul-22-2022