• baglanyşyk (2)
  • sns02
  • sns03
  • sns04
f26d9bed

Plazma kesýän maşynyň birnäçe kesiş usuly bar.CNC plazma kesýän maşyn haýsy mehaniki enjam?

usullary1

Ilki bilen, plazma kesýän maşynyň birnäçe kesiş usuly bar

Plazma kesiji maşyn, metal ýylylygy kesmegiň gaýtadan işleýiş usulydyr.Plazma kesiji maşyn, plazma kesmek tehnologiýasynyň kömegi bilen metal materiallary gaýtadan işleýän maşyn. Plazma kesiş maşynynyň dürli kesiş usullary bar.Plazma kesýän maşynlaryň umumy kesiş usullary aşakdakylardyr:

1. Adaty kesmek

Ulanylýan esasy iş gazyna görä, göçme cnc plazma enjamy esasan argon plazma arkasyny kesmek we kislorod plazma arkasyny kesmek ýaly böleklere bölünýär.Kislorod plazma arkasyny kesmegiň we howa plazma arkasyny kesmegiň birnäçe görnüşi bar.Kesiji tok, adatça, 300A-dan pes we kesiş galyňlygy 30 mm-den pesdir.

 usullary2

2. Gaýtadan çäklendirmek

Plazma arkasynyň gaýtadan tussag ediliş usulyna görä, göçme cnc plazma enjamy esasan suwda basyşly plazma arkasyny kesmek, magnit meýdany gaýtadan çäklendirilen plazma arkasyny kesmek we ş.m. bölünýär. Plazma arkasy gaýtadan gysylansoň, onuň häzirki dykyzlygy we kesiş arkasy energiýasy hasam jemlenip, kesiş tizligini we netijeliligini ýokarlandyrýar.Gaýtadan işlemegiň hili.

3. Gowy kesmek

Plazma arkasynyň tok dykyzlygy gaty ýokary, adatça adaty plazma arkasynyň häzirki dykyzlygyndan birnäçe esse ýokary.Aýlanýan magnit meýdanlary ýaly tehnologiýalary ornaşdyrmak bilen, ýaýyň durnuklylygy hem gowulaşýar, şonuň üçin kesmegiň takyklygy gaty ýokary.Daşary ýurtly inçe plazma kesişiniň üstki hili lazer kesmegiň iň pes çägine ýetdi we onuň bahasy lazer kesmegiň üçden birine deňdir.

2. CNC plazma kesýän maşyn haýsy mehaniki enjam?

Göçme cnc plazma enjamy, esasan, ýokary bölekli plazma arkasynyň ýylylygyny, kesilen ýerinde metal bölegini ýa-da bölegini ýasamak (bugarmak) üçin ulanýar we eredilen metaly aýyrmak üçin ýokary tizlikli plazmanyň tizligini ulanýar; kesmegi emele getiriň.Dürli işleýän gazlar bilen göçme cnc plazma enjamy, esasanam reňkli metallar (alýumin, mis, titanium, nikel) üçin kesmek kyn metallaryň dürli kislorod kesişini kesip biler, göçme cnc plazmasy maşyn awtoulaglarda, lokomotiwlerde, basyş gämilerinde, himiýa tehnikasynda, ýadro senagatynda, umumy tehnikada, gurluşyk tehnikasynda, polat gurluşynda we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

Göçme cnc plazma enjamy, san dolandyryş tehnologiýasy tarapyndan dolandyrylýan plazma kesiji maşyn.Plazma kesmegiň has giň gerimi we has ýokary netijeliligi sebäpli, inçe plazma kesmek tehnologiýasy material kesmegiň üstki hili taýdan lazer kesmegiň hiline ýakynlaşdy, ýöne bahasy Emma kem-kemden ösmegine kömek edýän lazer kesmekden has pesdir. El bilen ýa-da ýarym awtomatiki usuldan san dolandyryşyna çenli plazma kesmek tehnologiýasy.CNC plazma kesiji maşyn, san dolandyryş tehnologiýasyny, plazma kesmek tehnologiýasyny we inwertor güýji tehnologiýasyny birleşdirýän ýokary tehnologiýaly mehaniki enjamdyr.

Üçünjiden, CNC plazma kesiji maşynyň aýratynlyklary

Göçme cnc plazma maşyn çylşyrymly şekiller bilen iş böleklerini kesip biler.Göçme cnc plazma maşynynyň çalt kesiş tizligi, ýokary netijeliligi, gowy kesiş ýeriniň hili, takyk kesiş ululygy we iş böleginiň kiçi ýylylyk deformasiýasy aýratynlyklary bar we kesilen bölekleri işlemezden göni kebşirläp bolýar.we amaly.Şeýle-de bolsa, göçme cnc plazma maşynynyň CNC plazma kesiji maşynyň kesmek üçin plazma arkasyny ulanýandygyny hem bellemelidiris.Kislorod kesmek bilen deňeşdirilende, göçme cnc plazma maşynynda henizem käbir kemçilikler bar, olar esasan kesiş ýüzüniň uly meýdanynda ýüze çykýar we pellehana kislorod kesmek ýaly gowy däl.

usullary2 usullary3


Iş wagty: Iýul-22-2022