• baglanyşyk (2)
  • sns02
  • sns03
  • sns04
f26d9bed

Cnc gazyny kesýän maşyn haýsy gazy ulanýar?

1. Cnc gazyny kesýän maşyn haýsy gazy ulanýar?

Cnc gaz kesýän maşyn, ýokary temperaturaly plazma ýaýynyň ýylylygyny iş böleginiň kesilen ýerinde metaly ýerli eritmek (bugarmak) üçin ulanýan we eredilen aýyrmak üçin ýokary tizlikli plazmanyň tizligini ulanýar. kesmek üçin metal.Kislorod gaty kesilen metallary kesýär.Köplenç ulanylýan cnc gaz kesiji maşynyň işleýän gazlary:

 gazlar 1

1. Howa

Howada göwrümi boýunça takmynan 78% azot bar, şonuň üçin howanyň kesilmegi netijesinde emele gelen şlak emele gelmegi azot bilen kesilende gaty meňzeýär;Mundan başga-da, howada göwrümi boýunça takmynan 21% kislorod bar.Howany kesmegiň ýumşak polat materiallarynyň tizligi hem gaty ýokary;şol bir wagtyň özünde howa iň tygşytly işleýän gazdyr we ulanylýan burunlar we elektrodlar ýokary hyzmat möhletine eýe.

2. Kislorod

Kislorody işleýän gaz hökmünde ulanýan cnc gaz kesýän maşyn, ýumşak polat materiallary kesmegiň tizligini ýokarlandyryp biler, ýöne kislorod ýeke özi kesilende ulanylanda, dross we kerf okislenmesi bolar, elektrodlaryň we burunlaryň ömri pes bolar, bu iş netijeliligine hem täsir eder.we çykdajylary azaltmak.

 gazlar 2

3. Argon

Argon gazy ýokary temperaturada islendik metal bilen reaksiýa bildirip bilmeýär, cnc gaz kesýän maşyn tarapyndan ulanylýan argon gaty durnukly we ulanylýan burunlar we elektrodlar uzak ömri bar.Şeýle-de bolsa, argon plazma arkasynyň pes woltly, pes entalpiýa we çäkli kesiş ukyby bar.Howany kesmek bilen deňeşdirilende, cnc gaz kesýän maşynyň kesiş galyňlygy takmynan 25% azalýar.Mundan başga-da, argon gorag gurşawynda eredilen metalyň üstki dartyşlygy has uludyr, bu azot gurşawyndan 30% ýokarydyr, şonuň üçin şlak meselesi has köp bolar.Hatda argon we beýleki gazlaryň garyndysy bilen cnc gaz kesiji maşynyň kesilmegi hem şlak ýelmeşmekde kynçylyk döredip biler.Netijede, häzirki wagtda plazmany kesmek üçin diňe arassa argon seýrek ulanylýar.

4. Wodorod

Wodorod, adatça, cnc gazyny kesýän maşyn tarapyndan ulanylýan beýleki gazlar bilen garyşmak üçin kömekçi gaz hökmünde ulanylýar.Mysal üçin, belli H35 gaz (wodorodyň göwrüm bölegi 35%, galanlary argon), esasan wodorod sebäpli ýüze çykýan iň güýçli plazma arkasyny kesmek ukyby bolan gazlaryň biridir.Wodorod arkanyň naprýa .eniýesini ep-esli ýokarlandyryp bilýändigi sebäpli, wodorod plazma uçary ýokary entalpiýa bahasyna eýe.Cnc gaz kesýän maşyn üçin argon bilen garylanda, plazma uçarynyň kesiş ukyby ep-esli ýokarlanýar.Adatça, galyňlygy 70mm-den gowrak bolan metal materiallar üçin argon + wodorod köplenç ulanylýar.Kesiji gaz hökmünde, argon + wodorod plazma arkasyny hasam gysmak üçin suw uçary ulanylsa, cnc gazyny kesýän maşyn kesilende has ýokary kesiş netijeliligini hem alyp bolýar.

5. Azot

Azot, cnc gazyny kesýän maşyn üçin köplenç ulanylýan gazdyr.Elektrik üpjünçiligi naprýa .eniýesiniň has ýokary bolmagy sebäpli, azot plazma arkasy argondan has hereketsizlige we ýokary uçuş energiýasyna eýe, hatda poslamaýan polatdan we nikel esasly erginlerden, şlaklaryň asylýan mukdary ýaly ýokary ýapyşykly suwuk metal materiallary keseninde-de. kesişiň aşaky gyrasynda, cnc gaz kesýän maşyn kesilende hem gaty az.Hakyky kesiş prosesinde, öz kesiş talaplaryňyza we ykdysady çykdajylaryňyza görä, cnc gaz kesýän maşyn üçin amatly iş gazyny saýlamak maslahat berilýär.

 gazlar 3

Ikinjiden, howa üçin plazma kesiji maşynyň talaplary

Howa plazmasyny kesýän maşyn, adyndan görnüşi ýaly, howany işleýän gaz hökmünde ulanýan plazma kesiji maşyn.Cnc gaz kesýän maşynyň ulanylýan howa üçin käbir talaplary bar:

Cnc gaz kesiji maşyn tarapyndan ulanylýan howa, gazyň gury we arassa bolmagyny, akymyň we basyşyň durnukly bolmagyny talap edýän gysylan howa, sebäbi cnc gaz kesýän maşynyň adaty kesiş döwründe gazyň basyşy , durnukly howa akymy we gazyň guraklygy we arassalygy gönüden-göni täsir edýär.Cnc gaz kesýän maşynyň kesilmeginiň hili we arkanyň kadaly işe başlamagy.Umuman, aşakdaky usullar bilen barlap bolýar:

1. Cnc gaz kesýän maşyn duýduryşlaryndaky howa basyşynyň ölçegini barlaň.Cnc gaz kesýän maşyn duýduryşlary bolsa, howa basyşyny ýokarlandyrmak üçin howa basyşyny sazlamak düwmesini açyň.

2. Cnc gaz kesýän maşynda howa akymynyň kadalydygyny ýa-da ýokdugyny barlaň, howa basyşynyň ölçeýjiniň aşak düşýändigini ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin howa çykaryjy wyklýuçatelini açyň, eger damja aşa köp bolsa, bu howa basyşynyň akymynyň ýeterlik däldigini aňladýar , soň gaz hereketini üpjün etmek üçin cnc gaz kesýän maşynyň öňünde gaz saklaýjy tank goşulmaly;

3. Gazyň gury we arassalygyny barlaň, cnc gaz kesiji maşynyň nebit-suw bölüjisiniň aşagyna basyň we goýberiň.Eger goýberilen gazda köp mukdarda ak suwuklyk bar bolsa, bu howada nebitiň we suwuň köpdügini aňladýar.Bu hili howa ulanylmaly däldir.


Iş wagty: Iýul-22-2022