• baglanyşyk (2)
  • sns02
  • sns03
  • sns04
sahypa-banner

göçme gantry cnc plazma kesiji maşyn

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Gysgaça maglumat : Gantry CNC plazma metal kesiji maşyn, metal plastinka kesmek üçin ýörite işlenip düzülendir, ýokary awtomatlaşdyryş we netijelilik, aňsat işlemek we uzak hyzmat wagty bilen häsiýetlendirilýär.

plazma metal kesiji maşyn ulanylyşy:

Plazma metal kesiji maşyn, ýangyny kesmek bilen ýumşak polady kesip biler we plazma kesmek bilen ýokary uglerod polat, poslamaýan polat, alýumin, mis we beýleki reňkli metallary kesip biler;talap edişiňiz ýaly düzüp biler, şeýlelik bilen maşyn, awtoulag, gämi gurluşygy, nebit-himiýa, söweş senagaty, metallurgiýa, howa, kosmos, gazan we basyş gämisi, lokomotiw we ş.m. ýaly pudaklarda giňden ulanylýar.

plazma metal kesýän maşynyň artykmaçlyklary:

1. Taslama dizaýnynyň AutoCAD wersiýasy gönüden-göni döredilip bilnerplazma metal kesiji maşynkodyÖlçegli simulýasiýa amaly, ululykdaky EGES DXF SAT we STL we beýleki programma üpjünçiliginiň utgaşyklygy.

2.Plazma metal kesiji maşynUlanyjy üçin amatly dizaýn, ýokary takyklygy, ýokary durnuklylygy, ýokary hyzmat ömrüni üpjün etmek üçin guýma bölekleri takyk işleýiş enjamlary.

3.Plazma metal kesiji maşynbir ýyl kepillik, hyzmatyň dowamynda mugt hyzmat etmek.

surat001

Görnüşi

YMBX-2060

Esasy ulgam

“Youmi Awiasiýa” alýuminiý profilleri aýrylmaz görnüşde

Demir ýoluň uzynlygy

6500mm

Şöhläniň uzynlygy

2800mm

Netijeli kesiş giňligi

2200mm

Netijeli kesiş uzynlygy

6000mm

Singleeke kesiji fakel

1set

Turbageçiriji geçiriş tertibi

Ulanyjylar tarapyndan üpjün edilýän gorizontal şöhläniň içinde

Gurnama usuly

Bellenen gurnama

CNC ulgamy

Şanhaý Fangling F2100B

图片 1

Plazma metal kesiji maşynIkitaraplaýyn sürüjiniň dizaýny

Highokary we pes tizlikde durnukly işlemek, titremezden durnukly kesmek

2

Plazma metal kesiji maşyngalyň alýumin garyndy materialy

Galyň alýumin garyndy materialy, deformasiýa bolmazdan durnukly öndürijilik

Packeňil agram, gaplamak we daşamak üçin amatly

3

Plazma metal kesiji maşynŞanhaý Jiaotong uniwersiteti CNC kesiş ulgamy

Şanhaý Jiaotong uniwersiteti CNC kesiş ulgamy

Gyrasy kesmek, ýönekeý işlemek

4

Plazma metal kesiji maşynprogramma üpjünçiliginde 61 esasy grafika bar

Grafikanyň her görnüşini kesýän metalyň ululygy we mukdary boýunça özbaşdak redaktirläp bolýar

5

Plazma metal kesiji maşynArk naprýa .eniýesiniň beýikligini dolandyryjy

Awtomatiki götermek, burun goramak, ýönekeý işlemek

6

Plazma metal kesiji maşynkesiş tertibi

Ameangyny we plazmany kesmek, ikinji derejeli gaýtadan işlemegi azaltmak we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin amatly

7

Plazma metal kesiji maşynNeýlon süýrük zynjyry

Plazma metal kesiji maşyn ugüýçlendirilen neýlon süýrük zynjyryny, ýokary temperatura garşylygy, pes temperatura garşylygy, durnukly öndürijiligi, uzak ömri aýdym aýdyň

surat009 surat010

Plazma metal kesiji maşynPlazma kesmegiň täsiri

8

Plazma metal kesiji maşynAmeangyny kesmegiň täsiri

9

Müşderileriň sahypasynyň görkezilmegi

10

Gaplamak ping ippingüklemek

11

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

surat015 surat016 surat017 surat018 surat019 surat020 surat021 surat022

Sergi

surat023 surat024

Satyş hyzmatyndan soň

1. Bir ýyl kepillikPlazma metal kesiji maşyn.
2. Satuwdan soňky hyzmat toparyny başdan geçirdik, gurnama wideo ýa-da faýl müşderilere iberip bileris we aňsat işleýän maşynlar üçin gurnama ugrukdyryp bileris, şeýle hem in engineenerlerimizi çylşyrymly enjamlary gurmak we taýýarlamak üçin müşderiniň sahypasyna baryp görüp bileris.
3. ätiýaçlyk şaýlarynyň we sarp edilýän zatlaryň doly ätiýaçlygy bäsdeşlik bahasyndadyr.

Sorag-jogap

1. Kompaniýaňyz satuwdan soň haýsy hyzmatlary berip biler?Bütin kebşirleýiş enjamy üçin bir ýyl kepillik.Kepillik döwründe ätiýaçlyk şaýlaryny mugt ibereris.Esasy tagta barada, ömri uzak hyzmat edip bileris.2. OEM hyzmatyny berip bilersiňizmi?Hawa, OEM hyzmatyny berip bileris.3. Wagt gowşurmak näme?Töleg alanymyzdan soň harytlary 15-20 iş gününiň içinde eltip bereris.4. Töleg möhletiňiz näçe?T / T, Western Union, L / C, Aliexpress Escrow, kredit kartoçkasyny kabul edip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki: