• baglanyşyk (2)
  • sns02
  • sns03
  • sns04
sahypa-banner

Iň ýokary hilli kesiş Uly kagyz gyzgyn satylýan plazma kesiji maşyn plazma kesiji bahasy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

surat001 surat002

Adaty görnüş

4 * 10m
Netijeli kesiş meýdany: 3.15m * 8m

Kesmek usuly

Alaw / plazma

Galyňlygy kesmek

Ot: 6-60mm;Plazma: 1-25mm

Kesiş uzynlygy

Düzülip bilner

Kesiş tizligi

Ot 20-700mm / Min
Plazma 500-3500mm / min

Kesmek ini

3m, özleşdirilip bilner

Plazma fakeliniň çaknyşmagyna garşy gorag ulgamy

Hawa

Sürüji usuly

Servo

Kesmegiň uzynlygynyň takyklygy

± 1.0mm

surat003 surat004 surat005

plazma kesiji bahasy gaty bäsdeşlik edýär, sebäbi aşakdaky aýratynlyklar:

Boş dizaýn polat plastinka kebşirlenen çarçuwa

ýylylygyň ýaýramagy üçin amatly, durnukly işleýändigine göz ýetiriň.Partlaýjy örtük bejergisi, has uzak ömri.

surat006

Alaw we plazma iki sany kesiş usuly

plazma kesiji bahasy pes.Ot we plazma kesiji fakeller bilen enjamlaşdyrylan, kesiş materialyna görä sazlanyp bilner

surat007

Stokary güýçli ýylylygy bejermek boýunça gollanma demir

plazma kesiji bahasy gowy.Highokary takyklyk, güýçli ýük göterijiligi

surat008

Preokary takyklyk rack we dişli

plazma kesiji bahasy elýeterli.ýokary geçiriş takyklygy, kesmegiň takyklygyny üpjün ediň

H18be754481d741bb9e0984865e05baaem

Hd2db8bb58a5346538a831b2635c198fcx

He35cc146b3ce481281609a4a4296cd11w

surat012

Müşderi sahypasynyň görkezilmegi

surat013 surat014

Mysal

surat016

Gaplamak ping ippingüklemek

H28d6224a65ff4ad79d1d3a2ad42b5db8s

Kompaniýanyň tertibi

surat018

“Shandong Yomi Intelligent Science and Technology Co., Ltd”, “Kesmek we kebşirlemek” pudagynda öňdebaryjydyr.Bäsdeşlik bahalarynda ýokary hilli önümler bilen toplumlaýyn üpjünçilik zynjyryny gurmagy maksat edinýäris we ýerli bazarda satuwdan soň doly hyzmat hödürleýäris.Stehli polat öndürijiler, agyr enjamlar öndürijiler, şeýle hem kiçi ussahanalar we in Engineeringenerçilik kompaniýalary we ş.m. hyzmat edýäris, Günorta Afrikada daşary ýurt ammarlaryny döretdik.Bu biziň daşary ýurtdaky ilkinji ammarymyz.Bütin dünýäde has köp ammar dörediler.Ammardan başga-da, zawodymyzda tälim alan ýerli satuwdan soňky hyzmat işgärleri bilen enjamlaşdyrylandyr.Öwreniş önümleri + ýerli hyzmatlar + toplumlaýyn üpjünçilik zynjyry esasy iş usulymyz bolar.

surat019

surat022
surat020
surat021

surat023 surat024surat025 surat026 surat027
surat028

surat034
surat029
surat030
surat031
surat032
surat033

surat035 surat036 surat037

Sorag-jogap

1.Fabrika ýa-da daşary söwda kompaniýasymy?

Biz zawod, içerki we daşarky bazary edýäris.plazma kesiji bahasy gowy.

2. Sizden satyn alnandan soň enjamyňyzy nädip dolandyrmalydygyny bilmesek näme etmeli?

plazma kesiji bahasy az.Jikme-jik gurnama we iş görkezmeleri bar, wideo bilen hem gelýär, gaty ýönekeý.Günde 24 sagat telefon we e-poçta goldawymyz bar.In engineenerimiz zerur bolsa, zawodyňy gurnamaga we okuwyňa git, bu hiç hili kynçylyk däl

3.Harytlaryňyzyň hili nähili?

Maşyn çarçuwasy üçin hemmesini özümiz ýasadyk.hil we gowşuryş wagty ýeterlik kepillik berýär.Şeýle hem önümlerimiz, Russiýa, Yrak, Belgiýa, Gazagystan, Koreýa we ş.m. ýaly dünýäniň köp ýurtlaryna eksport edilen CE şahadatnamasyndan geçdi. Hil bilen doly arkaýyn bolup bilersiňiz.plazma kesiji bahasy gowy.

4. Enjamda näsazlyk bar bolsa näme etmeli?

Poçta we telefon jaňlaryna 24 sagat öz wagtynda jogap bermek.Döwülen bölekler 12 aýyň içinde emeli däl faktorlara degişli bolsa, mugt çalyşmagy teklip edýäris.Müşderiler 12 aýdan köp bolsa, ýükleri yzly-yzyna we esbaplaryň bahasyny çekmeli.

5. Maşynlaryňyzy satyn alanymyzdan soň başga näme gerek?
(1) ameangy kesmek bilen: diňe kislorod we ýangyç gazyna girmeli.

(2) Plazma kesilmegi bilen: plazma güýji çeşmesi we howa kompressory gerek.Plazma elektrik üpjünçiligini özüňiz bilen deňeşdirip bilersiňiz ýa-da kesiji bilen bilelikde satyn alyp bilersiňiz, bu islege bagly däl.Bizden satyn alsaňyz, plazma energiýa çeşmesiniň simlerini we CNC kesiji maşyny birleşdireris, soň ulanmak has amatly.plazma kesiji bahasy az.

6. Tölegden soň iň esasy wagt haýsy?

Öňdebaryjy wagt sargyt edilen önümleriňize we mukdaryňyza görä. Gant kesýän maşyna 15 gün, turba kesýän maşyna 30 gün, şöhle kesýän maşyna 60 gün gerek .Bu satuw işgärlerimiz bilen aragatnaşyk arkaly tassyklanmalydyr.plazma kesiji bahasy ýerliklidir.
7. Töleg şertleriňiz näme?

T / T, L / C, Western Union we ş.m. goldaýarys.Iki tarapy hem ara alyp maslahatlaşanymyzdan we ylalaşanymyzdan soň başga ýollary hem alyp bileris

 


  • Öňki:
  • Indiki: