• baglanyşyk (2)
  • sns02
  • sns03
  • sns04
sahypa-banner

Well Precision cnc plazma stoly satylýar

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

.Arza

Satmak üçin bu cnc plazma tablisasy tygşytly.aňsat işlemek we hyzmat etmek.samsyk görnüşli CNC plazma kesiji maşyn.

Satylýan cnc plazma stoly, esasan, metal kesmek üçin ulanylýar.

Satylýan cnc plazma tablisasy islendik uçar grafikasyny kesip biler.

Kesilenden soň satyljak cnc plazma stoly, üstüni gaýtadan işlemek zerurlygy ýok.

Cokary awtomatlaşdyrylan, ulanmak aňsat, ýokary takyklyk, ýokary ygtybarlylyk we arzan bahadan satylýan cnc plazma stoly

Simpleönekeý işlemek, tehniki hyzmat we ş.m. satmak üçin cnc plazma stoly ,

Satuw üçin bu cnc plazma stoly senagatda we mahabat pudagynda giňden ulanylýar.

Ⅱ.Üstünlik

1 sale Satuwda cnc plazma stoly Öwrenmek aňsat, aňsat interfeýs

Iýmitlendiriş traýektoriýasyny döretmek, içerki we daşarky kesişleri awtomatiki kesgitlemek üçin öwrüliş programma üpjünçiligi arkaly grafika.Awtomatiki usulda gurşun we çykmak.

Möhüm tertipleşdirmek, içki deşik öňünden.

ilki bilen ýekeje grafik kesmek special ýörite kesmek üçin açylmadyk grafikalary ulanyp biler.

Zolak kesmek term termiki deformasiýany netijeli azaltmak.

Type3 、 Master kamera 、 CAXA 、 Inte GNPS 、 Artcut.etc görnüşini goldap biler.programma üpjünçiligi.

2 sale Satuw üçin cnc plazma stoly Easyeňil işlemek, aňsat hyzmat etmek

Iňlis ekrany bilen ajaýyp interfeýs.Çalt işlemek we tanamak üçin aňsat klawiatura.

3 sale Satuw üçin cnc plazma stoly Arzan we ykjam gurluş

Spaceeri tygşytlaýjy tertip we güýçli ykjam dizaýn, enjamy has oňat işleýär we hiliň kepilligini kesýär.

4 sale Satylýan cnc plazma stoly, dykyzlyga garşy gaýtadan işlemegi ýokarlandyryň we köplenç şowsuzlyk derejesinden gaça duruň

5 sale Bu satylýan cnc plazma tablisasy, P80-den P40-a çenli üýtgeýän kesiş fakelini gazanyp biler.inçe tabak P40 ulanar we tabak deformasiýa bolmaz.galyň plastinka kontakt däl kesmek üçin P80 ulanar.

6 ast Çalt tizlik, ýokary takyklyk

surat001 surat002 surat003 surat004 surat005 surat006 surat007

Önümiň parametrleri

No

Haryt

Parametrler

1

Netijeli kesiş aralygy

1500 * 3000mm ýa-da ýöriteleşdirilen ululyk

2

Kesmek usullary

1 plazma fakeli option opsiýa üçin alaw fakeli)

3

Plazma güýji çeşmesi

Omiomi (63A, 100A, 120A, 160A, 200A, 300A, 400A) / Giperterm / Huayuan elektrik çeşmesi

4

Howpsuzlyk datçigi

Çaknyşykdan goramak ulgamy

5

Geçiriş

Kwadrat çyzykly gollanma we dişli raf

6

THC ulgamy

F1621 THC

7

Awto-takyklyk

≤ ± 1.0mm

8

Motor we sürüji

Basgançakly motor (Servo motor islegi)

9

Galyňlygy kesmek

6-150mm MS ame ýalyn (,

plazma güýji çeşmesine görä

10

Dolandyryş ulgamy

2100B

11

Programma üpjünçiligi

Sarcam (Fastcam islege bagly)

12

Iş güýji / ýygylygy

1-Faza 220V / 3-Faza 380V ± 10% / 50HZ

surat008 surat009 surat010

Mysal

surat011 surat012 surat013

Gaplamak ping ippingüklemek

surat014

Kompaniýanyň tertibi

surat015

“Shandong Yomi Intelligent Science and Technology Co., Ltd.”

“Shandong Yomi Intelligent Science and Technology Co., Ltd”, “Kesmek we kebşirlemek” pudagynda öňdebaryjydyr.Bäsdeşlik bahalarynda ýokary hilli önümler bilen toplumlaýyn üpjünçilik zynjyryny gurmagy maksat edinýäris we ýerli bazarda satuwdan soň doly hyzmat hödürleýäris.Stehli polat öndürijiler, agyr enjamlar öndürijiler, şeýle hem kiçi ussahanalar we in Engineeringenerçilik kompaniýalary we ş.m. hyzmat edýäris, Günorta Afrikada daşary ýurt ammarlaryny döretdik.Bu biziň daşary ýurtdaky ilkinji ammarymyz.Bütin dünýäde has köp ammar dörediler.Ammardan başga-da, zawodymyzda tälim alan ýerli satuwdan soňky hyzmat işgärleri bilen enjamlaşdyrylandyr.Öwreniş önümleri + ýerli hyzmatlar + toplumlaýyn üpjünçilik zynjyry esasy iş usulymyz bolar.

surat016

surat017
surat018
surat019
surat020

surat021 surat022 surat023 surat024 surat025 surat026

surat027
surat028
surat029
surat030
surat031
surat032

Sergi

surat033 surat034

Sorag-jogap

1.Fabrika ýa-da daşary söwda kompaniýasymy?

Biz zawod, içerki we daşarky bazary edýäris
2. Sizden satyn alnandan soň enjamyňyzy nädip dolandyrmalydygyny bilmesek näme etmeli?
Bizde jikme-jik gurnama we iş görkezmeleri bar, wideo bilen hem satylýar, satuwda cnc plazma stoly gaty ýönekeý.Günde 24 sagat telefon we e-poçta goldawymyz bar.In engineenerimiz zerur bolsa, zawodyňy gurnamaga we okuwyňa git, bu hiç hili kynçylyk däl
3.Harytlaryňyzyň hili nähili?
Özümiziň öndüren maşyn çarçuwasy üçin hil we gowşuryş wagty ýeterlik kepillik berýär.Şeýle hem önümlerimiz, Russiýa, Yrak, Belgiýa, Gazagystan, Koreýa we ş.m. ýaly dünýäniň köp ýurtlaryna eksport edilen CE şahadatnamasyndan geçdi. Hil bilen doly arkaýyn bolup bilersiňiz.
4.Eger näme etmelisatuw üçin cnc plazma stolymesele barmy?
Poçta we telefon jaňlaryna 24 sagat öz wagtynda jogap bermek.Döwülen bölekler 12 aýyň içinde emeli däl faktorlara degişli bolsa, mugt çalyşmagy teklip edýäris.Müşderiler 12 aýdan köp bolsa, ýükleri yzly-yzyna we esbaplaryň bahasyny çekmeli.
5.Siziň satyn alanymyzdan soň başga zatlar hem gereksatuw üçin cnc plazma stoly?
(1) ameangy kesmek bilen: diňe kislorod we ýangyç gazyna girmeli.
(2) Plazma kesilmegi bilen: plazma güýji çeşmesi we howa kompressory gerek.Plazma elektrik üpjünçiligini özüňiz bilen deňeşdirip bilersiňiz ýa-da kesiji bilen bilelikde satyn alyp bilersiňiz, bu islege bagly däl.Bizden satyn alsaňyz, plazma energiýa çeşmesiniň simlerini we CNC kesiji maşyny birleşdireris, soň ulanmak has amatly.
6. Tölegden soň iň esasy wagt haýsy?
Öňdebaryjy wagt sargyt edilen önümleriňize we mukdaryňyza görä. Gant kesýän maşyna 15 gün, turba kesýän maşyna 30 gün, şöhle kesýän maşyna 60 gün gerek .Bu satuw işgärlerimiz bilen aragatnaşyk arkaly tassyklanmalydyr.
7. Töleg şertleriňiz näme?
T / T, L / C, Western Union we ş.m. goldaýarys.Iki tarapy hem ara alyp maslahatlaşanymyzdan we ylalaşanymyzdan soň başga ýollary hem alyp bileris


  • Öňki:
  • Indiki: