• baglanyşyk (2)
  • sns02
  • sns03
  • sns04
sahypa-banner

Köp fakel göni zolakly cnc plazma kesiji bahasy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça maglumat :

Köp fakel göni zolakly cnc plazma kesiji bahasy durnukly işlemek we ýokary netijelilik bilen häsiýetlendirilýär, uglerod polat, marganes polat we beýleki materiallary kesmek üçin giňden ulanylyp bilner.

1

surat002

1. Köp fakel göni zolakly cnc plazma ýangyny kesýän maşyn polat pudagy üçin amatly ýa-da polat göni kesmek üçin köp mukdarda ulanyjy.cnc plazma kesiji bahasy gaty ýerliklidir.

2. Göni fakel saýlamak, polat göni kesiş ini we saýlamak üçin iň az ululykdaky fakeliň sanyna esaslanýar.

3. Köp fakel göni zolakly cnc plazma ýalyn kesýän maşyn, CNC konturynyň öňünde göni kesmek köp maksatly funksiýany kesip biler.cnc plazma kesiji bahasy gaty bäsdeşlik edýär.

2

surat004

Köp fakel göni zolakly cnc plazma ýalyn kesýän maşynyň çarçuwasy, kesiş hilini ýokarlandyrmak üçin gantry gurluşyny, ikitaraplaýyn hereketlendirijini ulanýar.Uzynlygyna göni alyp barmak üçin “N” toparynyň öňdäki fakeli, göni kesmek üçin gapdal fakeliň bir bölegini kesip, kesmegiň netijeliligini ýokarlandyrýar.Köp fakel göni zolakly cnc plazma ýalyn kesýän maşyn, fakeliň belgisini, ulanyjynyň isleglerine görä düzülen uzyn we transvers kesişini düzüp biler, bir gezek ýöremek üçin bir gezek kesilip bilner.

Model Köp fakel CNC kesiji maşyn
Kesiş meýdany 3.15 * 8m be özleşdirilip bilner
Maşynyň ululygy 4 * 10m (müşderileriň isleglerine görä)
Kesmek usuly Alaw / plazma
Galyňlygy kesmek Ameangyny kesmek: 6-150mmPlazma kesmek: plazma güýjüne görä
ýalyn kesiş tizligi 20-700mm / min
Ot alma tertibi Awtomatiki ýanmak
Plazma kesiş tizligi Plazma güýjüne görä
Plazma fakeliniň çaknyşmagyna garşy gorag ulgamy Hawa
Sürüji usuly Servo ýa-da öweý
Programma üpjünçiligi Starcam
Iş ýagdaýy
Gysylan gazyň iş basyşy > 7Mpa
Plazmanyň zerur gaz akymy 4500L / sag
Iş gurşawy Howa üpjünçiligi, sarsma ýok
Kuwwat naprýa .eniýesi 5KW (plazma güýjüni öz içine almaýar)
Gazyň görnüşleri Asetilen Propan

 

 

 

 

 

3surat006

Ady

Surat

Jikme-jik giriş

Uzynlygyna hereketlendiriji dolandyryş ulgamy

4 Uzynlygyna ýokary takyklyk ýerleşdiriji sürüjini gazanmak üçin ýokary takyklyk peseldiji, tizlik we pozisiýa seslenmesi bilen goşa gapdal rack we pinion disk ulanylýar.

Gapdal sürüjini dolandyrmak ulgamy

5 Simli enjam arkaly ussat we gul fakelleriniň arasynda şol bir şekiliň we aýna şekiliniň rahat hereketini gazanmak üçin ýokary takyklykly ýeke okly gollanmalar ulanylýar.

Pnewmatiki geçiriş modeli

6    Enjamyň uzynlygyna ugurda köp işleýän kabeller, toprak kabelleri we howa çeşmeleri bar, şonuň üçin uzynlygyna hereket edýän ýük gaty uly, bu enjamyň işleýşine we ygtybarlylygyna täsir eder.Süýremek zynjyryny yzarlamak mehanizminiň ulanylmagy turbanyň arassa we tertipli bolmagyny üpjün edýär we ýokary tizlikde bolanda enjamyň çakdanaşa meýillerini azaldyp biler.Kesiş wagtynda ýokary tizlikli kesiş syýahaty sebäpli turbageçirijiniň könelmeginiň öňüni alýar we gereksiz turbanyň uzynlygyny tygşytlap biler.

Gollanma demir ýoly

7    Uzynlygyna relsler ýokary güýçli we agyr bezegli agyr demir ýol relslerinden ýasalýar.Topokarky we gapdallary ýörite üweýji maşyn bilen takyk işlenýär.Transvers relsler takyk sowuk çekilen profilleri import edýär.Demir ýoluň daşky tarapyna ýylylyk bilen işleýän agyr raf berkidilýär.Sürüjiniň ýokary takyklygy we uzak ömri kepillendirilýär.Bu, tutuş iş döwründe kesiji maşynyň ýokary takyklygyny we durnuklylygyny üpjün edýär.

Plazma fakeliniň çaknyşmagyna garşy enjam

8 360 ° çaknyşyga garşy mehanizm datçik tarapyndan dolandyrylýar.Plazma fakeli islendik tarapa urlansoň, enjam derrew hereketini bes edýär.

Maşyn çarçuwasy

9    Maşynyň tutuş çarçuwasy, gantry degirmeni bilen bir gezeklik gaýtadan işlemek arkaly emele gelýär we aýaklary bir gezek içgysgynç maşyn bilen gaýtadan işlenýär.Gaty gurnama standart prosesi bilen, her maşynyň takyklygyny anyklamak üçin.
Esasy ramka, ýylylygyň ýaýramagynyň we uzak ömrüň ulanylmagy bilen çukur polat plastinka bilen kebşirlenýär.Maşynyň ini: 600mm × 300mm

Polat plastinka: 8mm

Öňki şöhläniň galyňlygy: 20mm.
Çarçuwanyň agramy 1000Kg we adaty agyr gurluşlara laýyklykda dizaýn edilýär we öndürilýär.

Gant gurluşy

Ikitaraplaýyn hereketlendiriji, şöhle plastinka turbalaryny kebşirleme gurluşyny kabul edýär

10

Boş polatdan ýasalan kebşirlenen çarçuwa

Heatylylygyň ýaýramagyny ýeňilleşdiriň we termiki deformasiýanyň öňüni alyň.Maşyn korpusy ýarylýar we uzak ömri bilen sepilýär.

11

Göni kesýän fakelleriň köp toplumy

Bu enjam esasan polat gurluş pudagynda ulanylýar.Polat plastinkany polat gurluşy bilen talap edilýän gurluş böleklerine kesmek üçin köp sanly göni kesiş fakelleri bilen enjamlaşdyrylyp bilner.Onda çalt kesiş tizligi, ýokary netijelilik we az deformasiýa aýratynlyklary bar.

12

Şanhaý Fangling 2300B ulgamy

10,4 dýuým LCD ekran, ýokary integrirlenen anakart materialy, gowy durnuklylyk

13

Awtomatiki programmirleme höwürtge programma üpjünçiligi

Esasy bilim bolmasa, müşderiler programma üpjünçiligine DXF grafikalaryny aňsatlyk bilen ýükläp bilerler.Ora-da grafika döretmek üçin integrirlenen CAD ulgamymyz STAR CAMCad ulanyň.Amal maglumatlary CNC CUT grafikasy arkaly awtomatiki usulda dörediler.Programma üpjünçiligi iň oňat işleýiş ýoluny hem üpjün eder we bu gaýtadan işleýiş ýoly islän wagtyňyz üýtgedilip bilner

14

Awtomatiki ýanmak we sazlap bolýan kondensator beýikligi dolandyryjy

Awtomatiki ýanmak, hyzmat ediş möhletini, awtomatlaşdyrmagyň ýokary derejesini uzaldýan, işçileriň iş güýjüni peseldýän, howpsuzlygy ýokarlandyrýan we köp kesiş fakelleriniň artykmaçlyklaryny has görnükli tutaşdyrýan iňňe görnüşini kabul edýär. Kondensatoryň beýikligi gözegçilik ediji, kesiş fakelini üpjün edýär we tabak belli bir beýikligi saklaýar, işçiler üçin amatly we burun kesmegiň hyzmat möhleti uzalýar.

15

Goşmaça plazma we ýalyn kesmek usuly

Material we galyňlyga görä laýyk kesiş usulyny saýlaň.

16

Precokary takyklyk raf we dişli

Transmissiýanyň ýokary takyklygy, kesişiň rahatlygy

17

Gantry degirmeni gutardy

Işleýiş merkezi bir gezeklik freze işini tamamlaýar we takyklygy 0.02mm

18

24KGS agyr güýçli ýokary güýçli ýylylyk bilen işleýän demir ýol

Precokary takyklyk, güýçli ýük göterijilik ukyby

19

20

21

22

23

Müşderi sahypasynyň görkezilmegi

24

Gaplamak ping ippingüklemek

25

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

surat029 surat030 surat031 surat032 surat033 surat034 surat035 surat036 surat037 surat038

Satyş hyzmatyndan soň

1. Bütin enjam üçin bir ýyl kepillik
2. Satuwdan soňky hyzmat toparyny başdan geçirdik, gurnama wideo ýa-da faýl müşderilere iberip bileris we aňsat işleýän maşynlar üçin gurnama ugrukdyryp bileris, şeýle hem in engineenerlerimizi çylşyrymly enjamlary gurmak we taýýarlamak üçin müşderiniň sahypasyna baryp görüp bileris.
3. ätiýaçlyk şaýlarynyň we sarp edilýän zatlaryň doly ätiýaçlygy bäsdeşlik bahasyndadyr.

Sorag-jogap

1. Kompaniýaňyz satuwdan soň haýsy hyzmatlary berip biler?Bütin kebşirleýiş enjamy üçin bir ýyl kepillik.Kepillik döwründe ätiýaçlyk şaýlaryny mugt ibereris.Esasy tagta barada, ömri uzak hyzmat edip bileris.2. OEM hyzmatyny berip bilersiňizmi?Hawa, OEM hyzmatyny berip bileris.3. Wagt gowşurmak näme?Töleg alanymyzdan soň harytlary 15-20 iş gününiň içinde eltip bereris.4. Töleg möhletiňiz näçe?T / T, Western Union, L / C, Aliexpress Escrow, kredit kartoçkasyny kabul edip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki: